UCHWAŁA NR XVIII/166/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku24 stycznia 2012

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/161/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2012 rok.

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/162/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2012 rok

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/163/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowe zakładu budżetowego.

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/167/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/168/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2011-2019

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/169/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2011

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/170/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/171/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/172/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miejskiej w Staszowie Nr XVI/147/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych.

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/173/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku23 stycznia 2012

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu "eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się przez Gminę Staszów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku16 stycznia 2012

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok.

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/160/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku9 grudnia 2011

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2015

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/159/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku9 grudnia 2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na ustnowienie służebności gruntowej

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/158/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku9 grudnia 2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/157/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku9 grudnia 2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/156/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku6 grudnia 2011

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie oraz w sprawie dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków.

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/155/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku6 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka Gminy z o. o. z siedzibą w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3 na lata 2012 - 2014".

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku6 grudnia 2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/153/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku6 grudnia 2011

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/152/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku6 grudnia 2011

w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/151/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku6 grudnia 2011

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/150/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku6 grudnia 2011

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2011-2019

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/149/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku6 grudnia 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

więcej...
UCHWAŁA NR XVII/148/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku6 grudnia 2011

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

więcej...
UCHWAŁA NR XVI/139/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku5 grudnia 2011

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Link do treść aktu ogłoszonego w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

więcej...
UCHWAŁA NR XVI/147/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku8 listopada 2011

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych

więcej...
UCHWAŁA NR XVI/146/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku8 listopada 2011

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu "eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się przez Gminę Staszów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

więcej...
UCHWAŁA NR XVI/145/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku8 listopada 2011

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Maciasa na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.

więcej...
UCHWAŁA NR XVI/144/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku8 listopada 2011

w sprawie rozpatrzenia skragi Pani Bożeny Wrony na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.

więcej...
UCHWAŁA NR XVI/143/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku8 listopada 2011

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Wrony na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

więcej...
UCHWAŁA NR XVI/141/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku8 listopada 2011

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Wrony na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.

więcej...
UCHWAŁA NR XVI/141/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku8 listopada 2011

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Krześ na działalność pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, a tym samym na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

więcej...
UCHWAŁA NR XVI/140/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku8 listopada 2011

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXXII/593/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Staszów.

więcej...
12345