Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Staszów

 

ul. Opatowska 31

tel: 015 864 83 05

fax: 015 864 83 04

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem www.bip.staszow.pl

 

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy obowiązku składania  oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacji i zakresie działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza) oraz dostępu do informacji publicznej.

Wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

przeprowadzonej w zakresie Celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w roku 2007.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie sposobu wydatkowania środków dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz sposobu pobierania i odprowadzania do dochodów Skarbu Państwa uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań.