Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Staszów

 

ul. Opatowska 31

tel: 015 864 83 05

fax: 015 864 83 04

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem www.bip.staszow.pl

 

UCHWAŁA NR XVIII/166/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego

UCHWAŁA NR XVIII/161/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/163/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowe zakładu budżetowego.

UCHWAŁA NR XVIII/172/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miejskiej w Staszowie Nr XVI/147/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych.

UCHWAŁA NR XVIII/173/2011 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu "eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się przez Gminę Staszów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

UCHWAŁA NR XVII/160/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2015

UCHWAŁA NR XVII/159/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oraz wyrażenia zgody na ustnowienie służebności gruntowej

UCHWAŁA NR XVII/157/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

UCHWAŁA NR XVII/156/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odporowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie oraz w sprawie dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA NR XVII/155/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka Gminy z o. o. z siedzibą w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3 na lata 2012 - 2014".

UCHWAŁA NR XVI/139/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Link do treść aktu ogłoszonego w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA NR XVI/135/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na podjęcie przez Gminę Staszów wspólnie z Powiatem Staszowskim inwestycji drogowej w ramach dotacji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2011 roku.

UCHWAŁA NR XVI/134/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy przebudowie dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w ramach NPPDL w 2011 roku - I etap.

UCHWAŁA NR XVI/146/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu "eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się przez Gminę Staszów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

UCHWAŁA NR XVI/145/11 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Maciasa na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.

Wyświetlanie 1 - 35 z 155 rezultatów.
Pozycji na stronę 35
z 5